DE?ER sadece de?er analizine göre ucuz olmas? yetmeyebilir bu

DE?ER ANAL?Z? – B?LANÇO ANAL?Z? – TEMEL ANAL?Z ?LE H?SSE DE?ER?N?N BULUNMASIBu bölümde bilanço verileri, ?irket varl?klar? ve karl?l?k durumu ile bir hissenin potansiyel de?erinin yani ederinin de?er analizi yöntemine göre nas?l hesaplanabilece?ini anlataca??m.Bu yöntem en iyi sanayi ?irketlerinde i?e yar?yor.?irketin sadece de?er analizine göre ucuz olmas? yetmeyebilir bu yüzden belirledi?imiz 5 kriteri de geçmesi gerekiyor. Kriterlere de anlat?mda de?inece?im…Öncelikle hisse de?erleme ve bilanço analizi yapmak bir nebze Excel bilgiside ister. ?irketlerin her 3 ayda bir  www.kap.org.tr/tr/adresinden aç?klad?klar? bilanço verilerini indirip kendi Excel ?ablonunuzda belirli kalemleri kaydederek incelemeniz sizin faydan?za olur.Konumuza gelecek olursak bu yöntem sadece ucuz olan hisseyi de?il Esas Faaliyet Kar? ve Sat??lar? da artan yani büyüme potansiyeli olan ?irketleri bulman?z? sa?l?yor. Mesele sadece ucuz olan? bulmak olsa bir sürü çöp hisse var piyasada. Bu yüzden de ucuz. Mesele potansiyeli olan ucuzlar? bulmak.1) www.kap.org.tr/tr/ adresine gidip Finansal Tablolar k?sm?ndan ilgili dönem ve bir önceki çeyrek dönemin bilançolar?n? indiriyoruz.2) ?ndirdi?imiz dosya o dönem bilanço aç?klayan tüm ?irketlerin bilançolar?n? içeriyor. Dosyay? aç?p içinden de?er analiz yapmak istedi?imiz ?irketi seçiyoruz.3) Örnek olarak Jantsa’y? seçtim. Bilançoyu aç?p 3 Ay içinde yapt??? bak?n toplam de?il 3 ay içinde yapm?? oldu?u Has?lat ve Esas Faaliyet Kar?n? bir önceki y?l ayn? dönemle k?yasl?yoruz.4) Kriter 1 : Has?lat önceki y?l ayn? döneme göre en az %10 artm??sa kriter 1 i geçiyor. Üstteki resmi inceledi?imizde bu kriteri fazlas?yla geçtik.5)Kriter 2 : Esas Faaliyet Kar? da önceki y?l ayn? döneme göre en az % 15 artm??sa kriter 2 yi de geçiyor ?irketimiz. Üstteki resmi inceledi?imizde bu kriteri de fazlas?yla geçtik.6)Jantsa incelememizde ilk 2 kriteri de geçmi? hatta 2,5-3 e katlam?? görünüyor.7) Kriter 3 ve 4 : Bak?n burada bir önceki çeyre?e geçi? yap?yoruz bir önceki ÇEYREK 3 Ayl?k Has?lat ve Esas Faaliyet Kar art?? yüzdelerine göre ?uan ki çeyrek art?? yüzdeleri daha iyi görünüyorsa ?irkette büyüme var diyebiliriz.8) Yani ?irket kriterlerin 4 ünüde geçmi? oluyor.9) Kriter 5 : ?irketin son 2 dönem 3 Ayl?k Esas Faaliyet Kar?n? toplay?p 14 ile çarp?yoruz. Ç?kan sonuç ?irketin Potansiyel olmas? gereken Piyasa De?eri oluyor. E?er ?irket Piyasa De?eri bu de?erin alt?ndaysa bu kriteri de ?irketimiz geçmi? oluyor.10) Peki piyasa de?eri nedir? ?irketin o anki fiyat? ile ödenmi? Sermayenin çarp?m? sonucu bulunabilir. Bunu da kriter 5 ile k?yaslayabilirsiniz.11) Eveeeet bitti mi ? Hay?r. Bunlar sadece kriterler. Bu 5 kriteri geçtikten sonra ba?l?yoruz de?er hesaplamaya.12) 5. Kriter için hesaplad???m?z Piyasa De?erini Ödenmi? Sermayeye bölüp hissenin potansiyel de?erini buluyoruz. Bu de?er bir kö?ede kal?yor daha varl?klar? hesaplay?p borçlar? ödeyece?iz.13) ?irketin Nakit De?erlerinin %100 ünü, Ticari Alacaklar?n?n %70 ini, Stoklar?n?n %70 ini, Di?er Dönen Varl?klar?n %70 ini ve Maddi Duran Varl?klar?n?n %25 ini al?p topluyoruz. Toplam De?er bu kalemlerin toplam?yla  bulunuyor.14) Toplam De?eri K?sa Vadeli ve Uzun Vadeli Toplam Yükümlülüklerinden ç?kar?yoruz. Böylece ?irketi tasfiye etti?imizde elimizde kalacak ve borçlar?n? ödedi?imizde bize kalacak olan Likidasyon De?erini buluyoruz.15) Son de?eri buldu?umuzda bunu da Ödenmi? Sermayeye Bölüyoruz. Bu p?l?m?z? p?rt?m?z? toplay?p borçlar?m?z? ödedi?imizde bize kalan Hisse Ba??na De?er oluyor.16) Likidasyon De?erinin Ödenmi? Sermayeye bölünmesiyle elde etti?imiz  LD/Ödenmi? Sermaye de?eri ile Hisse Ba??na De?eri topluyoruz.17) Toplanan bu 2 de?eri 0,66 güvenlik marj? ile çarparak hissenin en uygun ?artlarda ederini bulup ucuzsa pozisyon aç?p bekliyoruz.18) Exceli ve bilanço okumay? ö?renen piyasalara yenilmez ne al?p bekleyece?ini bilir. Umar?m bal?k tutmay? ö?renmek aya??n?za gelmi?ken de?erlendirirsiniz. Yada bal?k olur durursunuz.19) Bu sadece de?er analiz yöntemlerinden biri olup yanl?? sonuçlara ve yönlendirmelere sebep olabilir. Hisse de?erlemeyi ö?retmek amaçl? payla??lm?? olup yat?r?mlar?n?z sadece bu yönteme göre yapman?z riskli olabilir.UYARI !Burada yer alan yorum, bilgi ve tavsiyeler SPK’n?n ilgili düzenlemeleri gere?i yat?r?m tavsiyesi niteli?i ta??maz.Yat?r?m dan??manl??? hizmeti yetkili kurulu?lar taraf?ndan ki?ilerin risk ve getiri tercihleri dikkate al?narak ki?iye özel sunulmaktad?r.Buradaki analizler mali durumunuz ve risk getiri tercihinize uygun olmayabilece?i gibi ciddi zararlara u?raman?za da yol açabilir.Yorum ve dü?üncelerin aksi ç?kmas? halinde sorumluluk kabul edilmeyecek olup bu site küçük yat?r?mc?n?n daha bilgili ve kontrollü yat?r?m yapmas? amac? içermektedir.

x

Hi!
I'm Josephine!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out